فرماندار شهرستان خلیل آباد
مجتبی شاکری


۱۳۹۲/۱۰/۲۱

بخشداری های شهرستان

بخشداری های شهرستان

بخش ششطراز

مردم اين بخش انسانهايي سخت كوش، متدين و با سابقه فرهنگي و تاريخي كهن مي باشند. آنان با تقديم 61 شهيد والام مقام و 106 جانباز سرافراز و 4 آزاده همچون گذشته بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي پايبند و استوار بوده و در تمامي صحنه هاي اجتماعي نظام حضور فعال و چشمگيري دارند

بخش ششطراز از توابع شهرستان خليل آباد داراي 12 روستا و2 د هستان مي باشد .

- دهستان ششطراز شامل روستاهاي (جابوز –ارغا – ايرج آباد –تكمار)

- دهستان كوير شامل روستاهاي(سعدالدين- جعفرآباد ـ مهدي آباد- شوراب ـ كاهه – قهنديز- علي آباد بركال )

روستا هاي ،جـابوز،ارغا وسعدالدين داراي شوراهاي اسلامي 5 نفربوده و8 روستاي ديگر داراي شوراي اسلامي سه نفره بوده و1روستابدليل كمي خانوار ساكن، فاقد شوراي اسلامي مي باشد.

بخش ششطـراز جمعيتـي بـالـغ بر 5225 خانوار و 21000 نفـر را در خـود جـاي داده است كـه سـاكنـان آن عمـوماًاز طـريـق كشـاورزي ،دامداري،باغداري وگاهاً قاليبـافي امـرار معـاش مي نمايند.

- بخش ششطراز در موقعيت جغرافيائي شرق كشور وغرب ناحيه مركزي استان خراسان وغرب شهرستان خليل آباد در 57 درجه و56 دقيقه تا 58 درجه و25 دقيقه طول جغرافيائي و34 درجه و55 دقيقه تا 35 درجه و27 دقيقه عرض جغرافيائي قرار گرفته .

- بخش ششطراز از طرف شمال به بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر ، از طرف جنوب به بخش بجستان شهرستان گناباد وكوير نمك ، ازطرف شرق به بخش مركزي شهرستان كاشمر وبخش فيض آباد تربت حيدريه ، از طرف غرب به بخش مركزي شهرستان بردسكن محدود است .

بخشداري ششطراز از آذرماه سال 82 افتتاح گرديده وكندر(مركز بخش)باجمعيتي بالغ بر 8000 نفر با موقعيت جغرافيايي 58 درجه و9 دقيقه طول جغرافيـايي و35 درجـه و12 دقيقـه عرض جغرافيايي در ارتفاع 960 متري از سطح دريـا مي بـاشد كه ا طراف آنرا تاكستانهاي سرسبزانگور همچون نگيني در برگرفته است.از لحاظ قدمت هم رديف ترشيز است ووجود قلعه باستاني كندر گواه بر قدمت ديرينه آن دارد ،همچنين آثار تاريخي ديگري از جمله حوض چهل پايه وباقي مانده آسيـاب بـادي در آن وجود دارد.

بخش ششطراز داراي اماكن متبركه زيارتي ، سياحتي همچون امامزاده هادي در روستـاي شـوراب،امـام زاده قاسم در روستاي ارغا ،مزار بي بي حور وبي بي نور در روستاي جابوز مي باشد .

مديرا ني كه تا كنون به عنوان بخشدار در بخش ششطراز خدمت كرده اند آقاي مدرسي پور وآقاي مشكي ، مي باشند ودر حال حاضر آقاي حسن مسكني به عنوان بخشدار ششطراز مشغول خدمت به مردم مي باشند.

اين بخش نيز معادن مختلفي از قبيل گچ،نمك، مس ،سنگ آهن وغيـره راداراسـت .كـه معـدن سنـگ آهـن كـوه سيـاه بـا عيـار حدود62% يكي از مهم ترين معادن اين بخش محسوب مي شود كه با شروع عمليات استخراج آن با اعتبار اوليه حدود يك ميليارد تومان توسط شركت سنگ آهن خراسان زمينه مطلوبي جهت اشتغالزايي بوده وتحولي در منطقه ايجـاد خـواهـد نمود.

از آنجا كه شغل اكثر مردم اين منطقه بـاغداري،كشـاورزي ودامـداري مي بـاشـد وجود 51400 رأس گـوسفند ،12962 رأس و1090رأس گاو و181 نفر شتر وضعيت دامپروري خوبي را در منطقه بوجود آورده است.

منابع آب

منابع آب سطحي : بزرگترين ومهمترين منبع آب سطحي اين بخش رودخانه ششطراز است كه از ارتفاعات سياه كوه سرچشمه گرفته ودر نزديكي پتوگوژدارو و ورود به شهرستان خليل آباد مسير آن از شرقي – غربي به شمالي جنوبي تغيير مسير داده وپس از عبور از مناطق كوهستاني ونيمه كوهستاني در شمال ايرج آباد وارد دشت خليل آباد مي شود وسعت حوضه آبريز اين رودخانه تا محل ايستگاه ايرج آباد 810 كيلومتر مربع و متوسط حجم سالانه آن 33 ميليون متر مكعب گزارش شده است . كه به علت خشكساليهاي پي درپي اين مقدار كاهش يافته است .

منابع آب زير زميني:در حال حاضر آب تخليه شده در دشت ششطراز وكوير جهت كشاورزي وشرب توسط 143 حلقه چاه عميق صورت ميگردد.

پوشش گياهي

در اين ناحيه تنها گياهاني رشد مي كنند كه در مقابل گرما وخشكي مقاوم بوده وبا شرايط طبيعي منطقه مناسب باشند. از اين گياهان كه با رويش فاصله دار مي باشند مي توان به پسته وحشي ،بادام، درختان سرو در نواحي شمالي ودرختان ميوه درناحيه جنوبي

وضعيت اقتصادي

اين بخش كه قسمت عظيمي از اراضي آن در منطقه كويري قرار گرفته است حدود 5022 خانوار با جمعيتي بالغ بر 18223 نفر را در خود جاي داده است كه ساكنان عموماً از طريق كشاورزي، دامداري، باغداري و گاهاً قاليبافي امرار معاش مي كنند.

باغات انگور با بيش از 3500 هكتار در توليد انگور و كشمش سبز قلمي نقش مهمي در اقتصاد خانواده و كشور دارند و بيش از 90 درصد باغات و اراضي كشاورزي با 143 حلقه چاه موتور و قنوات آبياري مي شود.

وضعيت فرهنگي، اجتماعي

مردم اين بخش انسانهايي سخت كوش، متدين و با سابقه فرهنگي و تاريخي كهن مي باشند. آنان با تقديم 61 شهيد والام مقام و 106 جانباز سرافراز و 4 آزاده همچون گذشته بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي پايبند و استوار بوده و در تمامي صحنه هاي اجتماعي ،سياسي وفرهنگي نظام حضور فعال و چشمگيري دارند. وجود قلعه باستاني كندر و همچنين حوض چهل پايه و باقي مانده آسياب بادي و وجود شخصيت هايي همچون عميدالملك كندري نشان دهنده سابقه كهن فرهنگي و تاريخي منطقه مي باشد. و از اماكن زيارتي سياحتي بخش ششطراز به امامزاده هادي روستاي شوراب ، امامزاده قاسم روستاي ارغا و مزار بي بي حور و بي بي نور در روستاي جابوز مي توان اشاره نمود .

وضعيت كشاورزي

در بخش ششطراز همانند كليه نقاط روستايي ايران كشاورزي به صورت زراعت وباغداري انجام ميگيرد.

1.زراعت:در روستاهاي بخش ششطراز كشت گندم وجو بمنظور تامين ارزاق عمومي بوده است وچند سالي است كه الگوي كشت اين منطقه ضمن تاكيد برداشت گندم وجو بسوي كاشت وبرداشت زعفران بخاطر قيمت بالاي آن ونيز وجود زمينهاي فراوان تغيير يافته است .

در بخش ششطراز با 5/1292 كيلومترمربع وسعت كه بيش از 90% آن كويري ودشت مي باشد مقدار 9500 هكتار زمين زراعي
زير كشت وجود دارد..

در آبياري اين زمينها آبهاي رودخانه ششطراز و143 حلقه چاه عميق نقش اساسي ومهمي ايفا، مي نمايد.

دامداري ودامپروري

نوع دامهاي بخش ششطراز با توجه به وضعيت آب وهوايي منطقه ،اراضي زير كشت ،بيشتر گوسفند،بز،شتر،گاو،الاغ مي باشد كه بطريق سنتي انجام ميگيرد

راهها:

مجموع راههاي بخش ششطراز 85 كيلومتر است كه 60 كيلومتر آن آسفالته و20 كيلومتر شوسه مي باشد .در حال حاضر بجز مناطق دور افتاده كويري بقيه نقاط جمعيتي متمركز از نظر راه وارتباط خاصي وجود ندارد.

فاصله مركز بخش ششطراز تا مركز شهرستان خليل آباد 15 كيلومتر مي باشد .

امكانات رفاهي واجتماعي

طبق آمار موجود سازمان مديريت و برنامه ريزي ،جهاد كشاورزي وفرمانداري شهرستان خليل آباد در سال 1380 در اين منطقه تعداد 79 مزرعه ، مكان ، آبادي وجود دارد كه در آنها فعاليتهاي اقتصادي وكشاورزي صورت مي پذيرد .

كليه روستاهاي ونقاط جمعيتي منطقه داراي شبكه برق مي باشند وحتي از تعدا د 143 حلقه چاه عميق موجود كشاورزي تعداد 56 حلقه آن با نيروي برق بهره برداري مي شوند .

كليه روستاها داراي شبكه آب لوله كشي مي باشند .

تعداد 8 روستا داراي حمام بهداشتي كه پاره اي از اهالي در منازل خود داراي حمام مي باشند .

تعداد دو مركز بهداشت ودرمان با كليه تجهيزات وامكانات در امر بهداشت ودرمان اهالي در مركز بخش(كندر) ودهستان سعدالدين فعال مي باشند .

2 درمانگاه با 2 نفر پزشك و8 نفر ماما و8 نفر بهيار و2 باب داروخانه و8 واحد تزريقات و 8 خانه بهداشت وهمراه با 8 بهورز در اين منطقه فعاليت دارند ونيز در روستاي جابوز يك نفر پزشك آزاد به مداواي مردم مشغول است .

تمركز جمعيت در 12 نقطه مسكوني امكان ارائه خدمات ارتباطي تلفني وپستي را تسهيل نموده بطوريكه كليه روستاها از دفاتر وصندوق پستي ومركز مخابرات بهره مند بوده وتعداد 8روستا داراي شبكه تلفن مي باشند .

1پاسگاه نيرو ي انتظامي و 9 پايگاه بسيج مردمي امنيت وانتظامات منطقه را عهده دار مي باشند .

2 شعبه بانك و2 مؤسسه مالي قرض الحسنه در امر مبادلات پولي مردم مشاركت دارند .

مخابرات

با بهره برداري از مراكز ICT كندر وجابوز روستاهاي اطراف از خدمات اينترنتي وپست بانك بهره مند شده اند وهمچنين تعداد 8 روستا ازروستاهاي بخش از شبكه تلفن ثابت روستايي برخوردار مي باشند وتعداد 3 روستا فقط داراي مركز مخابرات
هستند.واز خدمات تلفن ثابت خانگي بي بهره بوده كه با پيگيريهاي انجام شده اين سه روستا هم از شبكه تلفن ثابت خانگي بهره مند مي شوند .

ظرفيت تلفنهاي منصوبه بخش بطور كلي 5566 شماره مي باشد كه تعداد 4051 مشترك ازخدمات تلفن ثابت استفاده مي كنند .
منبع :
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۱۳۹۰


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان

    .     .     .